อสูรรับใช้ของแม่มด
じょ使つか くろーま
English - Japanese

G-BT04-066EN-C.png

Name อสูรรับใช้ของแม่มด
Kanji 魔女の使い魔 くろーま
Kana まじょのつかいま くろーま
Phonetic Majo no Tsukaima Kurōma
Thai อสูรรับใช้ของแม่มด, คุโรมะ
Grade / Skill Grade 1 / Sk boost.gif Boost
Power Power icon.png 5000
Critical Critical icon.png 1
Shield Shield icon.png 5000
Nation Co united.gif United Sanctuary
Clan Shadow Paladin
Race Workeroid
Format Premium Standard
Illust 瞑丸イヌチヨ
Card Set(s)
Card Flavor(s)
Snicker snicker......
Card Effect(s)
[AUTO]:[Choose a card with "Witch" in its card name from your hand, and discard it] When this unit is placed on (RC), if you have a vanguard with "Witch" in its card name, and the number of your opponent's grade 0 rear-guards is two or more, you may pay the cost. If you do, draw two cards.
Tournament Status
EN Unrestricted
JP Unrestricted
KR Unrestricted
TH Unrestricted
IT Unrestricted
Gallery Tips Rulings Lores
Errata Trivia
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.